Úvodní stránka

Vítejte na internetových stránkách Spolku pro záchranu kostela v Trmicích – FIAT VOLUNTAS TUA (buď vůle tvá).

AKTUALITY

Ve dnech 27.5. a 3.6. jsme opravovali poškozenou střechu na našem kostele. Střecha byla poškozena v únoru vichřicí. Bylo třeba nahradit spadlé hřebenáče a vyměnit některé rozbité tašky. Opravu provedla firma pana Janouška. Celková cena opravy je 41 757,10 Kč včetně DPH. Oprava byla hrazena z našeho pojištění, které máme pro tyto účely sjednáno. Náš spolek pouze hradil spoluúčast ve výši 1 000,- Kč. Práce probíhaly z vysokozdvižné plošiny. (Fotografie) Přidáno: 20.08.2017

Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vám v této vánoční době ze srdce poděkovali za Vaši nezištnou podporu, dary, a modlitby, které se nám od Vás dostávalo také v letošním roce, přejeme Vám požehnané Vánoční svátky, a nechť Vám Pán Bůh provází požehnáním i v roce 2016 a zahrne Vás svými milostmi. Přidáno: 27.12.2015

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 07.12.2015 byla definitivně ukončena transformace Občanského sdružení na Spolek a nově byl do Spolkového rejstříku zapsán název „Spolek pro záchranu kostela v Trmicích – FIAT VOLUNTAS TUA“. Adresa sídla spolku a veškeré kontaktní údaje zůstávají zachovány. Rovněž zůstává platná známá emailová adresa OS@kosteltrmice.cz a také internetové stránky www.kosteltrmice.cz. Přidáno: 27.12.2015

V listopadu 2015, proběhlo zpracování posudku stavebního stavu věže kostela, zejména balkónů, jejichž stav je neutěšený. Jako vlastnící kostela musíme v následujícím období zajistit jejich opravu. Jelikož je kostel kulturní památkou, jednáme s pracovníky památkového ústavu a dalšími orgány státní správy. V blízké době bude třeba zpracovat alespoň částečnou projektovou dokumentaci a po získání všech potřebných vyjádření se pokusíme žádat o finanční prostředky na opravu z různých grantových programů. Samozřejmě uvítáme také jakoukoliv případnou pomoc či radu v tomto směru. Přidáno: 27.12.2015

V pondělí 02.11. 2015 proběhlo jednání s tajemníkem Městského úřadu Trmice Mgr. Igorem Culkem. Jednání se za Spolek zúčastnila předsedkyně Mgr. Marie Gottfriedová a místopředseda Ing. Zdeněk Krůta. Smyslem jednání bylo navázat kontakt se zástupci města, jelikož kostel Narození Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších památek Trmic. Dále město Trmice je také vlastníkem pozemků bezprostředně zasahujících ke kostelu a tudíž veškeré opravy prováděné na kostel se budou vždy také dotýkat pozemků města. Pana tajemníka jsme seznámili s aktuální situací kolem trmického kostela a se záměrem základních nejnutnějších oprav (hromosvody, balkóny kostela). Současně jsme informovali o našem záměru požádat o finanční příspěvek na opravy kostela i město Trmice. Pan tajemník vyjádřil podporu našemu snažení s tím, že případná spolupráce mezi městem a Spolkem se musí vždy odehrávat na základě platné legislativy. Případnou žádost o příspěvek lze podat. Následně bude záležet na stanovisku a rozhodnutí celého zastupitelstva. Přidáno: 27.12.2015

09.10.2015 proběhla Valná hromada Občanského sdružení. Valná hromada projednala, krom jiného také transformaci Občanského sdružení na Spolek, ke které musí dojít v souvislosti s účinností nového Občanského zákoníku.

  • Byl schválen název – nově bude používán název „Spolek pro záchranu kostela v Trmicích – FIAT VOLUNTAS TUA“.
  • Byly schváleny nové stanovy Spolku.
  • Předsedkyní Spolku na 5 let byla zvolena Mgr. Marie Gotfriedová, místopředsedy pak Ing. Zdeněk Krůta a Ing. Petr Novotný.
  • Byly projednány následné kroky související s transformací Občanského sdružení na Spolek.

Zápis a usnesení z Valné Hromady je k dispozici zde.
Nové stanovy jsou k dispozici zde. Přidáno: 27.12.2015

Čištění okapů – Dne 13.09.2014 proběhlo na našem kostele Narození Panny Marie za pomoci dobrovolníků čištění všech okapových žlabů. Dále byly vyměněny poškozené střešní tašky. Fotografie naleznete ve fotogalerii. Přidáno: 27.12.2015

Vážení přátelé,
dovolte mám, abychom Vám ze srdce poděkovali za Vaši nezištnou podporu, dary, a modlitby, které se nám z Vaší strany dostávalo i v letošním roce, jež byl z hlediska cílů našeho sdružení klíčový, ale také velmi úspěšný. Ale nebylo by pro nás možné těchto cílů dosáhnout, bez Vaší pomoci, modliteb a darů. Je to především Vaše zásluha, že i o letošních vánocích se v trmickém kostele mohou sejít všichni lidé dobré vůle na tradiční půlnoční, že zde mohou znít koledy i slavné Aleluja, a to vše ke společné oslavě narození našeho Pána.

Přejeme Vám ze srdce požehnané Vánoční svátky, a nechť Vám Pán Bůh žehná i v roce příštím a zahrne Vás svými milostmi.

Fotografie z děkovné mše sv. celebrované biskupem Litoměřické diecéze Mons. Janem Baxantem jsou k dispozici galerii.

Srdečně zveme všechny členy Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích - „FIAT VOLUNTAS TUA“ na Valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 13. prosince 2013 od 18:00.

Bohoslužby na poděkování Pánu Bohu a všem našim dárců a dobrodincům za záchranu trmického kostela:

Neděle 20.října 2013 v 9:30 – kostel Narození Panny Marie Trmice – farní mše sv.

Sobota 23.listopadu 2013 v 10.00 – děkovná mše sv. celebrovaná biskupem Litoměřické diecéze Mons. Janem Baxantem, - kostel Narození Panny Marie Trmice
Všichni jste, co nejsrdečněji zváni !!

Poděkování předsedkyně Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích „FIAT VOLUNTAS TUA“ - Radostná zpráva z Trmic Dopis rovněž naleznete ke stažení v sekci dokumenty.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SE STALO NOVÝM MAJITELEM KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V TRMICÍCH

Vážení přátelé, dárci a dobrodinci trmického kostela

14.10.2013 podepsala předsedkyně našeho sdružení Mgr. Marie Gottfriedová, za účasti dalších členů rady občanského sdružení kupní smlouvu na koupi kostela Narození Panny Marie v Trmicích a zbývajícího vnitřního vybavení. Tímto aktem se Občanské sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích „FIAT VOLUNTAS TUA“, stalo novým majitelem trmického kostela. Byla tak završena naše snaha o jeho záchranu. Celková kupní cena (kostel + vybavení) činí 6,9 mil. Kč.
Tento kostel nyní není „jen“ kostelem občanského sdružení, ale je kostelem Vás všech, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do projektu jeho záchrany, ať už finančním příspěvkem, modlitbou či radou. Bez Boží pomoci a bez Vašeho přičinění by se náš záměr nemohl zdařit.
Kostel i nadále bude sloužit místní farnosti k bohoslužebným účelům, ale zatím bude majetkem našeho sdružení. Nyní nás čekají další věci spojené s převodem kostela, jako je uhrazení daně z převodu nemovitostí, uzavření pojištění, zápis do katastru nemovitostí a případné nejnutnější opravy, které nesnesou dlouhého odkladu. I o dalším dění se Vás budeme snažit i nadále informovat na našich webových stránkách. Na všechny vzpomínáme v modlitbách a prosíme, aby i Vy jste zachovali přízeň nám. Ještě jednou všem ze srdce děkujeme.

Členové občanského sdružení budou v pátek 26.4.2013 hosty pořadu TV NOE Kulatý stůl, který bude pojednávat o záchraně trmického kostela. Pořad můžete sledovat v přímém přenosu na TV NOE, nebo v internetovém vysílání TV NOE od 20:00 hodin. Dále jsou naplánovány tři reprízy, a to 29.4.2013 od 23:30, 30.4. 2013 od 14:10 a 2.5.2013 od 10:00 hodin.
http://www.tvnoe.cz/detail-poradu/kulaty-stul-zachrana-kostela-v-trmicich.html

Vážení přátelé, dárci a dobrodinci!

Předně vám chci jménem našeho občanského sdružení poděkovat vám za Vaši stálou přízeň a podporu. Když naše sdružení vznikalo s cílem pokusit se o záchranu kostela Narození Panny Marie v Trmicích, vůbec jsme si nedovedli představit, že naše snažení vyvolá tak velký ohlas a podporu. To vše, co se za tu dobu stalo, považujeme za zázrak. Víme, že stále nejsme na konci naší cesty a cíl je ještě daleko, ale přesto doufáme, že vše nakonec dobře dopadne. A to hlavně díky vám všem.

Rád bych se zmínil také o aktuálním stavu dění kolem trmického kostela. Za poslední půl rok se v podstatě nic nezměnilo, a neposunulo nikam dále. Zatím stále platí předběžná informace, že trmický kostel by měl jít do prodeje zhruba v polovině letošního roku. Tedy tento čas se pomalu, ale jistě blíží. Jak jsem již psal i v minulém emailu, zatím jsou z našeho kostela zachráněny varhany, díky velkorysosti jednoho kněze z Nymburska, pak několik dalších předmětů a soch, díky velkorysosti lidí, kteří se tyto věci rozhodli vykoupit a ponechat je zde. Jak také víte, faru koupil P. Stanislav Zápotocký z pražské arcidiecéze a byť je jeho majetkem, přál si, aby zde pokračoval farní život a tak i faru naše farnost využívá.

I nadále je stále k prodeji nabízen kostel sv. Václava v Roudníkách, včetně hřbitova, který též bohužel spadá pod trmickou farnost.

Bližší informace naleznete zde:
http://realitymix.centrum.cz/detail/chabarovice/kostel-sv-vaclava-s-pozemky-v-roudnikach-3202641.html

Dle informací insolvenčního správce se údajně stále objevují zájemci o jeho koupi, ale zatím je to v rovině prohlídek objektu. Nepadla ani žádná konkrétní nabídka, nebo alespoň o ní nevíme. Ale skutečnost je taková, že zatím k prodeji nedošlo. Jinak se v poslední době neuskutečnil žádný prodej kulturních předmětů, nebo dalších předmětů z vybavení trmického kostela. Pokračovalo zpeněžování pozemků farnosti. Celkový objem prostředků, který získal insolvenční správce z prodeje všech farních majetků dosáhl v současnosti částky cca 20 mil. Kč. Jelikož dluhy stále převyšují dosavadní výnosy, insolvenční proces pokračuje dále. Do pohledávek je nutno připočíst i odměnu insolvenčního správce, která činí 10% z objemu pohledávek, tedy necelé 4 mil. Kč.

Jinak co se týká našich prostředků, které se nám jen a jen díky vám podařilo nashromáždit, tak se jedná o částku cca 6,5 mil. Kč. Což nám dává velkou naději, byť stále je velký rozdíl mezi odhadní cenou, která činí 7 mil kostel jako stavba a 12 mil. vybavení. Ale věříme, že se podaří nakonec vše získat za podstatně nižší cenu. I když do poslední chvíle zde nebude žádná jistota, že se neobjeví někdo, kdo nabídne výrazně vyšší částku, než bude schopno nabídnout naše OS. Na druhou stranu si říkám, kdo by co dělal s kostelem. I když jistí si nejsme. Ale to co je hlavní, že s uvedenou výší prostředků již můžeme dosáhnout nějakého reálného výsledku.

Co se týká našich aktivit, tak pomalu budeme připravovat letošní valnou hromadu našeho sdružení a připravujeme rovněž naše další vystoupení v diskusním pořadu TV NOE, které se uskuteční v pátek 26. 4. 2013 od 20 hodin. Samozřejmě pokud se objeví nějaké další nové a skutečnosti v procesu insolvence, budu Vás opět informovat.

Na závěr si Vás dovolím opět požádat o modlitby. Samozřejmě rádi uvítáme i nějaké další nápady, kterými bychom mohli dané situaci nějak prospět.

Ještě jednou Vám chci ze srdce poděkovat za Vaši nesmírnou obětavost a Vaši podporu. Na všechny vzpomínáme v modlitbách.

Z. Krůta

Vážení přátelé, dárci a dobrodinci,
Rádi bychom Vám chtěli, v tomto Vánočním čase, ze srdce poděkoval za Vaši nezištnou podporu, dary, a modlitby, kterými jste i v letošním roce vlévali naději do našich srdcí. Díky Vám vidíme světélko na konci tunelu a věříme, že se s pomocí Boží podaří v příštím roce završit naše společné snahy o záchranu trmického kostela.
Přejeme Vám ze srdce požehnané Vánoční svátky, a nechť Vám Pán Bůh žehná i v roce příštím a zahrne Vás svými milostmi.

Do sekce DOKUMENTY byla umístěna Výroční zpráva OS za rok 2011 a Zápis, včetně Usnesení z Valné hromady OS, která se konala 22.4.2012.

V sobotu 21.4.2012 od 10.00 hodin, v salonku Restaurace u Kastnerů v Trmicích, se koná Valná hromada Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích „FIAT VOLUNTAS TUA“ Všichni registrovaní členové OS jsou srdečně zváni. Pozvánka zde. Členy, kteří se zúčastní prosíme o potvrzení účasti na email: mariegottfriedova@seznam.cz.

OS i nadále pozorně sleduje dění kolem prodeje majetku. Bohužel není v našich možnost vykupovat vše. Objem našich prostředků je cca 5,1 milionů. Bohužel stále je to nedostatečné. Neboť cena kostela jako stavby je cca 7 mil. a jeho vybavení cca 14 mil (po odečtení ceny varhan a Piety). Tedy celkem 21 mil. Kč. Naší snahou je samozřejmě získat do svého vlastnictví stavbu kostela, ale samozřejmě bychom rádi získali i základní vybavení jako je hlavní oltář, dva boční oltáře kazatelna.

K tomuto účelu i nadále shromažďujeme finanční prostředky z darů. Pokud by snad nám někdo chtěl pomoci v šíření složenek našeho sdružení, pro získávání darů, je možno si o ně napsat a požadovaný počet rádi zašleme. Jinak jsme otevřeni jakékoliv formě pomoci, či nápadu jak v dnešní nelehké době získat pro náš cíl další finanční prostředky. Zároveň Vás všechny prosíme o modlitbu.

V nejbližší době se dají očekávat další dražby dalších předmětů z kostela např. samostatně stojících soch, křížové cesty, některých obrazů. Samozřejmě, pokud by se i zde našel nějaký dobrodinec, který by chtěl některou konkrétní věc vykoupit, ponechat ji zde, a později ji třeba i darovat, může kontaktovat naše sdružení. Je to také jedna z možných forem pomoci.

Aktuálním stavu věcí kolem trmického kostela je následující: S kostelem jako takovým se v tuto chvíli nic zatím neděje. Stále shromažďujeme prostředky na jeho vykoupení. V tuto chvíli máme k dispozici cca 5,1 milionu korun. V závěru loňského roku začaly aukce uměleckých předmětů. Zatím byly prodány 2 monstrance, pak 2 sochy pany Marie, a dvě oltářní křídla z kostela v Roudníkách. Nic, z těchto předmětů nebylo užíváno. Vše bylo v depozitáři. Oltářní křídla z Roudník, cca 35 let od jejich objevení, byly zapůjčeny ústeckému muzeu. V Roudníkách je oltář jiný, kamenný. Tyto křídla byla objevena v první polovině 70. Let při opravách kostela v Roudníkách a byly z nich udělány dveře do prostoru za oltář. Na křídlech jsou výjevy s mistrem Janem Husem. Jednu sochu P. Marie a oltářní křídla vykoupil stát. Oltářní křídla jsou nově umístěna v muzeu v Táboře.

5.4. 2012 proběhla dražba varhan z našeho kostela Narození Panny Marie v Trmicích, dále pak sousoší Piety. Varhany za odhadní cenu 670 000,- Kč koupil jeden kněz, který nyní působí na nymbursku. Dle informací, které máme je chce ponechat zde v Trmicích. Sochu Piety pak koupili nějací lidé z Brna a rovněž ji údajně chtějí ponechat v trmickém kostele. OS s oním knězem ani s lidmi z Brna nebylo v kontaktu, takže informace máme jen zprostředkované od trmického duchovního správce. Přesto každou takovouto pomoc vítáme.

Dále byly zpeněženy nějaké pozemky, a areál pily v Klenči. Zatím výnosy z prodeje farního majetku dosahují cca 15 milionů Kč. Dluhy činily necelých 40 milionů. Takže zatím jsou výnosy nedostatečné. A tudíž proces insolvence pokračuje dál.

V úterý 29.11. 2011 vysílala TV NOE přímým přenosem diskusní pořad o situaci kolem záchrany kostela v Trmicích. Tento pořad bude na TV NOE ještě opakován ze záznamu 3.12. ve 23:30 a 4.12. ve 22:00 hodin. Pořad by mělo být možno sledovat všude tam, kde je zajištěn příjem signálu TV NOE, případně v internetovém vysílání TV NOE na www.tvnoe.cz, případně bude k dispozici v budoucnu v archivu pořadů.

Z některých míst České republiky jsme dostali zprávu, že údajně je lidem podávána informace, že farnost Trmice už je zachráněna a nic nepotřebuje - TYTO INFORMACE NEJSOU PRAVDIVÉ A POKUD JE NĚKDO ŠÍŘÍ VĚDOMĚ JE TO POLITOVÁNÍ HODNÉ a poškozuje tím celou záležitost kolem záchrany kostela Narození Panny Marie, který je stále ohrožen prodejem. I NADÁLE Občanské sdružení SHROMAŽĎUJE DARY PRO ZÁCHRANU KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V TRMICÍCH.

Každému dárci, který uvedl svojí adresu se snažíme zaslat potvrzení o přijetí daru. Vzhledem k velkému počtu dárců toto může trvat i trochu déle. Prosíme o trpělivost. U velkého množství dárců však kontaktní údaje úplně chybí, nebo jsou nečitelné díky strojovému zpracování poštovních poukázek. V této věci podalo OS reklamaci u banky a celá věc je v šetření. Proto prosíme dárce aby se obrátit prostřednictvím emailu os@kosteltrmice.cz s opakovanou žádostí o potvrzení.

Na účtu Občanského sdružení je v tuto chvíli shromážděno kolem 4 milionů korun z darů. Všem dárcům upřímně a ze srdce děkujeme a pamatujeme na všechny i v modlitbách.

Občanské sdružení se dopisy obrátilo s prosbou o spolupráci i na podnikatelské subjekty, které podnikají, či mají své sídlo na území města Trmice.

25.9. 2011 – Byla zveřejněna aktualizovaná informační brožurka našeho občanského sdružení. Ke stažení je zde.

Vážení přátelé, dárci postupně se snažíme vyřizovat veškeré Vaše žádosti o potvrzení daru, či darovací smlouvu. Vzhledem k velkému ohlasu na naši přílohu v Katolickém týdeníku č. 35 Vás prosíme o trpělivost. Pokud by k Vám potvrzení, či darovací smlouva nedorazila v nějaké rozumné době, neváhejte formou emailu nás na tuto skutečnost upozornit. Ještě jednou Vám všem ze srdce děkujeme za Vaše dary. Věříme, že i nadále se nám bude dařit shromažďovat potřebné prostředky na vykoupení a záchranu kostela.

10.9.2011 – Byla zřízena nová galerie „Osudy zrušených kostelů“, ve které Vás chceme seznámit s tím, jaké osudy stihly dnes již nefunkční kostely. Chceme ukázat, co by se mohlo stát třeba i s trmickým kostelem, pokud by se ho nepodařilo zachránit.
Pokud i Vy znáte podobné osudy a zašlete nám své fotografie, rádi je zveřejníme.

Naše příloha uveřejněná v Katolickém týdeníku č. 35 vzbudila větší ohlas, než jsme předpokládali. Všem Vám, kteří jste nám zaslali finanční či jiný dar ve prospěch kostela, napsali spoustu dopisů a emailů, ve kterých vyjadřujete podporu našemu snažení, přicházíte s nápady, co ještě zkusit, či na nás pamatujete v modlitbách, z celého srdce děkujeme. Děkujeme rovněž i za dopisy, které jsou neseny v duchu kritiky, neboť i v nich se snažíme hledat inspiraci pro naše další kroky. Jsme rádi, že je v České republice tolik lidí, kterým není lhostejný osud chrámu Páně ani osud církve. Za všechny dárce a dobrodince, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají zachránit trmický kostel, bude v neděli 11. 9. 2011 v 10 hodin sloužena právě v tomto kostele mše svatá. Tato mše svatá bude zároveň poutní mší svatou, při příležitosti titulárního svátku Narození Panny Marie, jemuž je náš krásný kostel zasvěcen. Spolu s Vámi pevně věříme, že to nebude poslední poutní bohoslužba, a že i díky Vaší podpoře se zde budeme moci sejít i za rok, snad už v zachráněném kostele.

V tuto chvíli výše darů, kterou jsme obdrželi na náš účet, přesáhla hranici 1 milionu korun a pevně věříme, že se tuto částku podaří během následujících týdnů ještě zvýšit.

Vzhledem k velkému zájmu o složenky jsme zajistili jejich dotisk. Složenky budeme distribuovat na přání konkrétních zájemců v požadovaném množství, či jako přílohu našich informačních materiálů. Kdokoli o složenky projeví zájem, nechť se na nás obrátí pomocí emailu, telefonicky či písemně a požadovaný počet mu bude obratem zaslán. Složenky začneme na přání zájemců distribuovat přibližně ve středu 7. 9. 2011.

Ankteta pro přílohu katolického týdeníku č. 35 – vzhledem k prostoru v Katolickém týdeníku, byla anketa, která mapovala názory lidí na záchranu trmického kostela, zkrácena. Na tomto místě zveřejňujeme její úplné znění. ANKETU naleznete zde.

Dnes 24. 8. 2011 vyšla v Katolickém týdeníku 4 stránková příloha našeho Občanského sdružení, která seznamuje čtenáře se situací kolem trmického kostela, na jehož záchranu se nyní OS zaměřuje. Vložena je i složenka, pomocí které je možno poukázat případné finanční dary pro záchranu kostela na účet občanského sdružení. Příloha z Katolického týdeníku je k dispozici rovněž zde.

Insolvenční správce na svých stránkách vyhlásil výběrové řízení na soubor movitých věcí. Jedná se o umělecké předměty. Mezi 13 předměty jsou i dva kusy mobiliáře trmického kostela, a to: hlavní křeslo pro kněze a zvonek na zdi u sakristie. Zbylých 11 předmětů není součástí kostela. Případný zájemce však musí koupit kompletně celý tento soubor (viz: http://www.klaudy.com/CZ/doc/VR%20RKFT%20MV.pdf). Občanské sdružení v tuto chvíli neuvažuje o koupi těchto předmětů, neboť se chce soustředit na významnější položky, jako je samotný kostel, oltáře, případně důležitější prvky z vybavení kostela. Pokud by někdo chtěl pomoci se záchranou těchto předmětů, bude vítán.

Trmickou faru ve výběrovém řízení koupil kněz pražské arcidiecéze P. Stanislav Zápotocký a dle svého vyjádření ji přenechá k užívání farnosti. Fara je jeho majetkem. V nájemní smlouvě o využití fary nefiguruje žádná farnost, která je spravována trmickým duchovním správcem, ani biskupství litoměřické. Je uzavřena mezi P. Stanislavem Zápotockým a trmickým duchovním správcem P. Jiřím Voleským, jako dvěma soukromými osobami. To, jakým způsobem bude vše fungovat, ukáže až čas. Občanské sdružení vítá záchranu fary a věří, že celý farní areál bude opravdu sloužit farnosti i po případné změně duchovního správce někdy v budoucnu. V nejbližší době není možné předpokládat, že by farnost byla schopna faru odkoupit zpět do svého vlastnictví.

28.6. 2011 – K dnešnímu dni obdrželo občanské sdružení formou darů celkem 430 000,- Kč. I nadále můžete své případné dary zasílat na účet občanského sdružení. Všem dárcům ze srdce děkujeme a pamatujeme v modlitbách.

26.6. 2011 – Byl založen profil našeho sdružení na Facebooku.

20.6. 2011 – Na stránkách insolvenčního správce bylo zveřejněno výběrové řízení na prodej fary v Trmicích včetně přilehlého areálu s kaplí sv. Jana Boska. Uzávěrka přihlášek je 22.7.2011.
Více na: http://www.klaudy.com/CZ/doc/VR RKFT FARA.pdf
OS nemá dostatek finančních prostředků, a proto se nezúčastní výběrového řízení na prodej fary. OS neobdrželo žádné dary určené výhradně a prioritně na koupi fary, tak jak je stanoveno v podmínkách pro získávání prostředků, zveřejněných zde webových stránkách v sekci dokumenty. V souladu se stanovami zůstává naší prioritou záchrana kostela Narození P. Marie.

13.6. 2011 – Hejtmanka Ústeckého kraje zaslala Občanskému sdružení odpověď na dopis naší předsedkyně Mgr. M. Gottfriedové. Odpověď paní hejtmanky je k dispozici zde.

3.6. 2011 – Zástupci občanského sdružení se v pátek 3. června zúčastnili pohřbu otce arcibiskupa Karla Otčenáška v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. O. arcibiskup působil skoro 20 let jako duchovní správce farnosti Trmice. Za celou trmickou farnost, za farnosti okolní a za město Trmice se s otcem arcibiskupem Karlem rozloučila předsedkyně občanského sdružení Mgr. Marie Gottfriedová. Otec arcibiskup Karel zůstane navždy zapsán v našich srdcích jako člověk víry, člověk neobyčejně statečný a navzdory nepřízni doby člověk plný naděje a zájmu o lidi a dění kolem sebe. Věříme, že v jeho osobě máme v zemi věčné mocného přímluvce. (Celý text rozloučení je zde.)

27.5.2011 – K dnešnímu dni získalo občanské sdružení od dárců celkem 419 000,- Kč Všem dárcům ze srdce děkujeme za štědré dary. Zároveň děkujeme za Váš zájem o dění v Trmicích i za Vaše reakce, emaily a hlavně modliby.

27.5. 2011 – Do složky dokumentů byl přidám formulář darovací smlouvy, který je k dispozici.

27.5. 2011 – Trmický kostel bude v rámci Noci kostelů zpřístupněn tento den od 18. hodiny do 23. hodiny. Rovněž zde bude probíhat doprovodný program.

27.4. 2011 – Předsedkyně občanského sdružení zaslala dopis hejtmance Ústeckého kraje, ve kterém ji informuje o situaci v trmické farnosti a žádá, aby v rámci svých kompetencí celé situaci věnovala svoji pozornost.

Se začátkem postní doby došlo k rozšíření modlitebních aktivit farnosti za záchranu kostela a fary v Trmicích o adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Ty se konají pravidelně každý pátek po večerní mši svaté pod vedením našeho duchovního správce a trvají do desáté hodiny večerní.

28.3.2011 – Předsedkyně občanského sdružení zaslala dopis ministrovi kultury ČR, ve kterém ho informuje o situaci v trmické farnosti a žádá ho, aby v rámci svých kompetencí celé situaci věnoval svoji pozornost.

13.3.2011 – Zřízena fotogalerie, kde budou zveřejňovány fotografie z historie i současnosti trmického kostela. Pokud máte k dispozici nějakou historickou fotografii našeho kostela, budeme rádi, když nám ji naskenovanou zašlete ke zveřejnění.

27.2. 2011 – Byly zveřejněny podrobné zásady pro přijímání darů, které naleznete v sekci dokumenty. „Zásady přijetí a použití finančních prostředků od dárců pro Občanské sdružení“ a „Zásady přijetí a použití finančních prostředků, které dárci určili přednostně na koupi fary v Trmicích“.

16.2. 2011 – Na zámku v Trmicích proběhlo od 16 hodin pracovní zasedání zastupitelstva města Trmice. Jako hosté se tohoto jednání zúčastnili: Mons. Jan Baxant – biskup litoměřický, pan Petr Mikula – vícekancléř biskupství litoměřického, pan Richard Kirbs – investiční referent biskupství litoměřického, Ing. Aleš Klaudy – insolvenční správce, spolu se svým asistentem a členové Rady občanského sdružení. Celé jednání mělo převážně informační charakter; jeho smyslem bylo informovat zastupitele města Trmice o aktuálním vývoji v záležitosti Římskokatolické farnosti Trmice a nastínit možnosti záchrany trmického kostela, který je vedením města a trmickými občany vnímán jako cenná duchovní a kulturní památka a dědictví předků, o něž město nechce přijít. Z pracovního jednání zastupitelstva nevyplynuly zatím žádné konkrétní závěry, nicméně byl tímto jednáním otevřen prostor pro další spolupráci všech zainteresovaných stran v záležitosti Římskokatolické farnosti Trmice. Zobrazit zbytek...

14.2. 2011 – Občanské sdružení obdrželo první dary a na účtu je k dispozici k dnešnímu dni 62.000,- Kč; všem dárcům upřímně a ze srdce děkujeme.

13.2. 2011 – Rada občanského sdružení děkuje všem za projevenou podporu a snahu o pomoc.

5.2. 2011 – Členové Rady občanského sdružení navštívili Hradec Králové, kde se setkali s lidmi, kteří v 70. a 80. letech působili ve farnosti Trmice. Ke krátkému 20-ti minutovému setkání nás přijal i náš bývalý dlouholetý duchovní správce v Trmicích – otec arcibiskup Karel Otčenášek, kterého jsme informovali o aktuální situaci a o aktivitách, které by měly směřovat k záchraně kostela Narození Panny Marie v Trmicích. Otec arcibiskup nám sdělil, že se vzhledem ke svému vysokému věku již nemůže aktivně zapojit, ale ujistil nás, že naše snahy podporuje a myslí na celou záležitost v modlitbě. Společně jsme se po té modlili za vyřešení této smutné záležitosti. Večerní soukromou mši svatou, kterou otec arcibiskup pravidelně každý den slouží, v tento den obětoval za trmickou farnost a za zdar našeho díla. Zobrazit zbytek...

5.2. 2011 – Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant písemně deklaroval svoji podporu našemu občanskému sdružení a našim aktivitám.

4.2. 2011 – uskuteční se jednání členů Rady občanského sdružení s Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým a s dalšími představiteli biskupství o situaci v trmické farnosti

4.2. 2011 – spuštění webových stránek našeho sdružení

24.1. 2011 – jednání členů rady Občanského sdružení se zastupiteli města Trmice o vzniklé situaci a možnostech řešení. Je deklarována podpora vedení města Trmice našim snahám o záchranu kostela a fary

15.1. 2011 – proběhla 1. (ustavující) valná hromada, bylo ustanoveno vedení Občanského sdružení

3.12. 2010 – registrace Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích – „FIAT VOLUNTAS TUA“ Ministerstvem vnitra České republiky

listopad 2010 – farníci farnosti Trmice se rozhodli bojovat za záchranu kostela Narození Panny Marie a fary v Trmicích formou založení občanského sdružení